Политика за враќање

Постојат 2 (две) опции за враќање на производот:

Доколку производот е погрешно процесиран (добивате различен производ од тој што го имате нарачано);

МУРАНО АРТ ДОО сноси целосна одговорност за враќањето на производот, само дококу истиот е погрешно процесиран од наша страна. Под погрешно процесирање се подразбира испраќање на погрешeн производ. Во тој случај потребно е да се јавите на телефон за контакт 078518870 и да го вратите производот на нашата адреса:

МУРАНО АРТ ДООЕЛ
ул. Хашка 3б
1000 Скопје

Производот НЕ треба да биде отстранет од оригиналното пакување и треба да ја содржи испратницата која ние Ви ја имаме пратено со истиот. Трошоците поврзани со враќањето ќе бидат подмирени од МУРАНО АРТ ДООЕЛ.

Доколку не сме во можност да го замениме производот, на Корисниците ќе им биде понудено рефундирање на уплатените парични средства. Рефундацијата на паричните средства ќе биде процесирано на трансакциска сметка на ваше име во било која банка која оперира на територијата на Република Македонија.

Доколу производот е оштетен

При преземање на производот задолжително треба да го проверите. Производите излегуваат од МУРАНО АРТ ДООЕЛ во исправна состојба и МУРАНО АРТ ДООЕЛ не одговара за штети настанати по прием на производот.

МУРАНО АРТ ДООЕЛ има резервирано право да ја менува Политика за враќање на производи и парични средства. Сите ревизии или промени ќе стапат во сила веднаш со нивното објавување на веб страницата www.muranoart.mk. Нашата политика за враќање на производ и парични средства е достапна на нашата веб страница. Ви препорачуваме при секоја посета на веб страницата да ги погледнете објавените измени од Политиката за враќање.