skip to Main Content

Постојат 2 (две) опции за враќање на производот:

Доколку производот е погрешно процесиран (добивате различен производ од тој што го имате нарачано);

МУРАНО АРТ сноси целосна одговорност за враќањето на производот, само дококу истиот е погрешно процесиран од наша страна. Под погрешно процесирање се подразбира испраќање на погрешeн производ. Во тој случај потребно е да се јавите на телефон за контакт 078518870 и да го вратите производот и ние ќе ви ја посочиме адресата за враќање на производот.

Производот НЕ треба да биде отстранет од оригиналното пакување и треба да ја содржи испратницата која ние Ви ја имаме пратено со истиот. Трошоците поврзани со враќањето ќе бидат подмирени од МУРАНО АРТ.

Доколу производот е оштетен

При преземање на производот задолжително треба да го проверите. Производите излегуваат од МУРАНО АРТ во исправна состојба и МУРАНО АРТ не одговара за штети настанати по прием на производот.

МУРАНО АРТ има резервирано право да ја менува Политика за враќање на производи и парични средства. Сите ревизии или промени ќе стапат во сила веднаш со нивното објавување на веб страницата www.muranoart.mk. Нашата политика за враќање на производ е достапна на нашата веб страница. Ви препорачуваме при секоја посета на веб страницата да ги погледнете објавените измени од Политиката за враќање.

Back To Top